Публічна оферта

Пцблічна оферта ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

ТМ «Львівська майстерня шкіри», цією пропозицією (офертою), надалі по тексту – Пропозиція, пропонує необмеженому колу осіб укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, надалі по тексту – Договір, асортимент та детальна інформація про які міститься на сайті https://lvivleather.com, на умовах і в порядку, зазначених нижче:

 1. Терміни та визначення

1.1. «Продавець», ТМ «Львівська майстерня шкіри».

1.2. «Покупець» – фізична або юридична особа, що вступила в договірні відносини з ТМ «Львівська майстерня шкіри» на умовах, зазначених у цій Пропозиції.

1.3. «Сайт» – сайт https://lvivleather.com.

 1. Предмет договору

2.1. ТМ «Львівська майстерня шкіри» зобов’язується передати у власність Покупцеві Товари, перелік яких зазначено у підтвердженому Продавцем замовленні Покупця, а Покупець зобов’язується їх оплатити і прийняти в порядку та на умовах, що передбачені цим Договором.

 1. Порядок оформлення замовлення

3.1. Після вибору переліку та кількості товарів, які Покупець хоче придбати у Продавця на Сайті, Покупець самостійно ініціює оформлення замовлення на Сайті через опцію «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» в «Корзині» або усно у телефонному режимі за номерами телефонів, що вказані на Сайті.

3.2. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання ТМ «Львівська майстерня шкіри» лише у тому випадку, коли:

3.2.1. після завершення Покупцем дій по оформленню замовлення на Сайті та оплати повної вартості обраних товарів;

3.4. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.

3.5. ТМ «Львівська майстерня шкіри» зобов’язується надати Покупцю усю інформацію, що пов’язана з товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.

 1. Вартість і порядок оплати замовлення

4.1. Вартість Товарів встановлена в національній валюті України – гривні.

4.2. Загальна вартість замовлення складається з вартості усіх Товарів, зазначених у підтвердженому замовленні Покупця, з урахуванням актуальної на час оформлення замовлення вартості цих Товарів, вказаної на Сайті, усіх податків та зборів, а також з вартості комплектації замовлення.

4.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем у спосіб, обраний ним із запропонованих способів оплати на Сайті.

4.4. Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України.

4.5. Вартість та асортимент товарів на Сайті може бути змінена Продавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця. При цьому, вартість товарів, що вказана на Сайті на час оформлення конкретного замовлення, є актуальною для оформлення цього замовлення.

 1. Виконання замовлення

5.1. Покупець має право отримати замовлений ним Товар шляхом доставки «Нова Пошта».

5.2. Кур’єрська доставка замовлення Покупцю здійснюється за погодженням із Покупцем і за вказаною ним при оформленні замовлення адресою.

5.3. Загальний час виконання замовлення складається з часу обробки замовлення, його підтвердження і доставки. Орієнтовний час виконання замовлення зазначається на Сайті.

5.4. Пакування та доставка замовлення вказана при оформленні замовлення.

5.5. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

5.6. У разі неможливості або несвоєчасного виконання взятих на себе зобов’язань ТМ «Львівська майстерня шкіри» несе відповідальність у межах вартості оформленого замовлення.

 1. Порядок повернення Товару

6.1. Покупець має право відмовитися від Товару неналежної якості після його огляду в момент прийому Товару.

 1. Особливі умови

7.1. ТМ «Львівська майстерня шкіри» не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, замовлених та отриманих від ТМ «Львівська майстерня шкіри». Під неналежним використанням Товарів розуміється їх використання не за прямим призначенням.

7.2. ТМ «Львівська майстерня шкіри» має право передати свої права та обов’язки з виконання Замовлень третім особам.

7.3. Покупець зобов’язується до моменту ініціювання оформлення замовлення ознайомитися зі змістом цього Договору-оферти, умовами оплати і доставки на Сайті.

7.4. Сторони зобов’язуються сумлінно користуватись правами та чітко виконувати обов’язки, що виникають у зв’язку з укладенням цього Договору.

 1. Форс-мажорні обставини

8.1. ТМ «Львівська майстерня шкіри» звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо таке невиконання зобов’язань являється наслідком обставин непоборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, виникнення та існування яких є поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать у тому числі: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб по відношенню до ТМ «Львівська майстерня шкіри», а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, затори на дорогах, тощо.

 1. Термін дії цього Договору

9.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення замовлення Покупцем та підтвердження прийняття замовлення до виконання Продавцем.

9.2. Договір діє до повного виконання сторонами всіх умов цього Договору.

 1. Авторські права

10.1. Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті ТМ «Львівська майстерня шкіри», є власністю ТМ «Львівська майстерня шкіри».

 1. Загальні положення

11.1. Цей Договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Покупців.

11.2 .У випадку встановлення особливих умов стосовно асортименту, вартості Товарів, інших умов замовлення у зв’язку з проведенням акцій, тощо – такі дії не будуть вважатися порушенням п. 2 ст. 633 Цивільного кодексу України.

11.3. Оформлюючи замовлення незалежно від способу оформлення (усно по телефону чи в електронні формі на Сайті) Покупець підтверджує наступне: 

 • Покупець ознайомлений з умовами цієї пропозиції (оферти) укласти Договір та акцептує їх у повній мірі та беззастережно;
 • Покупець ознайомлений та погоджується з асортиментом та вартістю Товарів, умовами їх оплати та доставки, іншими умовами купівлі-продажу Товарів, зазначеними на Сайті
 • Усі надані Покупцем при оформленні замовлення дані (перелік Товарів, свої персональні дані, адресу доставки, номер телефону тощо) є актуальними та повними.

Покупець надав усі необхідні деталі замовлення стосовно асортименту, кількості Товарів, тощо, які мав намір надати, під час оформлення замовлення. Внесення змін до замовлення або відмова від замовлення після його підтвердження ТМ «Львівська майстерня шкіри» не допускається.

 1. Інформація та порядок її використання

12.1. Оформлюючи замовлення Товарів Сторони надають свою згоду одна одній на збір, обробку відомостей про них, які надаються з метою оформлення та виконання замовлення, будь-які інші їхні персональні дані та відомості, які надаються добровільно. При обробці персональних даних Сторони здійснюють всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних.

12.2. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання такого замовлення.

12.3. ТМ «Львівська майстерня шкіри» збирає та опрацьовує персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по-батькові Покупця; адреса доставки; контактні телефони, адреса електронної пошти, тощо) з метою виконання умов цього Договору.

12.4. Сторони зобов’язуються:

 • зберігати конфіденційність з приводу особистої інформації (персональних даних) іншої Сторони, яка стала відомою їм під час оформлення та виконання замовлення;
 • не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним в Україні законодавством;
 • не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних іншої Сторони третіми особами;
 • виключити доступ до персональних даних іншої сторони особам, що не мають безпосереднього відношення до оформлення та виконання Замовлення, окрім випадків, передбачених чинним в Україні законодавством.

* ТМ «Львівська майстерня шкіри» у кожному конкретному випадку діє через окремого суб’єкта підприємницької діяльності

 

0
  0
  Кошик
  Кошик пустийВ магазин